20150911-03
… is a rose!
camera: Polaroid SX-70 Time Zero Autofocus
film: Impossible Color SX-70

20150911-02
… is a rose …
camera: Polaroid SX-70 Time Zero Autofocus
film: Impossible Color SX-70

20150911-01
A rose …
camera: Polaroid SX-70 Time Zero Autofocus
film: Impossible Color SX-70

PLEASE SHARE!